Kanokai’s Exiled

Author: xeuorux Set: Rakoa Version: Version .56 Stage: Development Last changed: 2020-05-04 02:00:33 Copy image link Copy forum code
Kanokai’s Exiled
Creature — Merfolk Warrior
Rare
This spell has flash as long as you control three or more Merfolk.
Other Merfolk you control get +1/+1.
2/1
 

Change history